کلینیک پوشش
جستجو
نامنام خانوادگیایمیلمدیر بخش های
امیرخاکزاد(مدیر سایت)a.khakzad@coatingclinic.irپوشش های تبدیلی، متفرقه رزومه
عادلایوبیa.ayubi@coatingclinic.irآماده سازی سطح رزومه
سعیدجوادیs.javadi@coatingclinic.irپوشش های تحت خلاء و اتمسفر کنترل شده رزومه
حسینملکی قلعهh.malekighale@coatingclinic.irپوشش های الکتروفورتیک رزومه
احسانمرادپور(مدیر سایت)e.moradpour@coatingclinic.irپوشش‌های روانکار جامد رزومه
سید محمدموسوی خوییm.mousavi@coatingclinic.ir اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی، پوشش های غوطه وری رزومه
محسننوریانm.nourian@coatingclinic.irفرایندهای آبکاری و الکترولس، تصفیه پساب رزومه
علیثابتbamalab54@yahoo.com آزمون های تست و تشخیص انواع پوشش رزومه
حمید رضایوسفیh.usefi@coatingclinic.irرنگ، لاک، بازرسی رنگ رزومه
بستن